ایمونودرماتولوژی

مسئول واحد: دکتر نصیری

بیماریهای پوستی و ارتباط مستقیم برخی از  آنها با  ایمونولوژی ایجاد این واحد در مرکز آموزش و پژوهش بیماریهای پوست و جذام را ضروری می سازد.

ایمونودرماتولوژی، پوست را به عنوان یک عضو ایمنی در سلامتی و بیماری بررسی می کند. موضوعات مختلف دراین عرصه توجه ویژه ای رامی طلبند  از جمله، بیماری های التهابی مانند درماتیت تماسی آلرژیک و درماتیت آتوپیک، photo-immunology (اثرات نور UV بر روی دفاع پوست)،  Hidradenitis suppurativa و…

 همینطور بیماری های پوستی مانند ویتیلیگو، الوپسی اریاتا و پسوریازیس و در نهایت ایمونولوژی بیماری های پوستی میکروبی مانند عفونت های رتروویروس ها نیز به جهت باری که بر جامعه دارند نیازمند توجه خاص هستند.

درمان های جدید در حال توسعه برای بیماریهای شایع ایمونولوژیک پوستی منجمله فرآورده های بیولوژیک با هدف خنثی سازی TNF-alfa و مهار کننده های گیرنده های شیمیایی نیز در محدوده توجه این واحد قراردارند.

آزمایشات ایمونودرماتولوژی برای تشخیص درست و درمان بسیاری ازبیماریهایی که بر بافت اپیتلیال تأثیر می گذارند از جمله پوست، غشاهای مخاطی، دستگاه گوارش و دستگاه تنفسی ضروری است. این آزمایش ها که روی خون و بافت ها انجام می شود بطور محدودی در آزمایشگاه این مرکز انجام می شوند.

Patch test از جمله آزمونهای درون تنی in vivo است که از سالها پیش برای تشخیص آلرژنهای دخیل در بیماری درماتیت تماسی مورد توجه این مرکز بوده و در این راستا طراحی crtsdlptr.com بعنوان رجیستری با هدف کشف هاپتن های شایع در ایجاد درماتیت تماسی در کشور از جمله فعالیتهای این واحد از مرکز بوده است. این آزمون امروز با آلرژنهای پایه سری استاندارد اروپا در این مرکز انجام می شود.