بیماری های تروپیکال

مسئول واحد: آقای دکتر خامسی پور

این واحد مخصوص بیماریهایی از جمله جذام و سالک میباشد.

بیماری جذام

بیماری جذام یک بیماری عفونی است که عامل ایجاد آن مایکوباکتریوم لپره میباشد. این بیماری به طور عمده پوست واعصاب را درگیر میکند و انواع بالینی مختلفی دارد. در حال حاضر این بیماری در کل جهان از جمله در ایران به مرحله حذف رسیده است و هر سال تعداد کمی از موارد جدید بیماری جذام گزارش میشود. در سال 1396 بیست و نه مورد جدید جذام در کل کشور گزارش شد. تشخیص زودهنگام بیماری و شروع درمان کمک به کاهش شیوع بیماری و همچنین پیشگیری از ایجاد عوارض و معلولیتهای ناشی از بیماری میکند. این مرکز با همکاری بخش بیماریهای واگیر وزرات بهداشت به تشخیص و درمان این بیماری کمک میکند.

بیماری سالک

ایران یک منطقه اندمیک برای سالک میباشد. انگل سالک از طریق گزش پشه خاکی به انسان منتقل میشود و میتواند باعث ایجاد زخم پوستی شود. در این مرکز درمانگاه اختصاصی جهت تشخیص و درمان سالک وجود دارد که به بررسی بیماران و درمان آنها کمک میکند. تستهای تشخیصی سالک از اسمیر تا PCR در این مرکز قابل انجام است. مطالعات و طرحهای تحقیقاتی  بالینی و آزمایشگاهی متعددی در ارتباط با سالک در این مرکز انجام شده و در حال انجام است. داروی موضعی آمفولیش یکی از دستاوردهای تحقیقاتی این مرکز میباشد که میتواند درمان مناسبی برای سالک به ویژه در کودکان باشد.