براساس مصوبه شورای پژوهشی مرکز آموزش و پژوهش بیماریهای پوست و جذام در سال 1393و همزمان با برگزاری مراسم نکوداشت 50 سال فعالیتهای آموزشی ، پژوهشی و اجتماعی استاد دکتر یحیی دولتی مقرر گردید هر سال از بین دستیاران شرکت کننده در آزمون دانشنامه تخصصی پوست به بهترین دستیار از نظر کسب امتیاز پژوهشی در آزمون شفاهی ، جایزه ای تحت عنوان جایزه  استاد دکتر یحیی دولتی به دستیار برتر در پژوهش درماتولوژی شامل لوح تقدیر و 3 سکه بهار آزادی اعطا شود.

هدف از ارائه این جایزه، تشویق دستیاران جوان جهت ورود به حوزه پژوهش می باشد. شاخصهای مورد نظر جهت ارزیابی برترین رزیدنت عبارتند از: مقالات معتبربین المللی، ثبت اختراع، ارائه روش درمانی جدید، ارائه طرح پژوهشی ممتاز و شرکت در امتحان بورد تخصصی. سپس به پیشنهاد اعضای بورد و تاییدیه شورای پژوهشی مرکز آموزش و پژوهش بیماریهای پوست و جذام نام دستیارمنتخب اعلام می شود و طی مراسمی از ایشان تقدیر می گردد.