دکتر یحیی دولتی

 

متخصص پوست

 

استاد

رزومه

دکتر علیرضا فیروز

 

متخصص پوست

 

استاد

رزومه

دکتر منصور نصیری کاشانی

متخصص پوست

 

استاد

رزومه

دکتر علی خامسی پور

دکترای میکروبیولوژی

و  ایمونولوژی

استاد

رزومه

دکتر سامان احمد نصرالهی

متخصص فارماسوتیکس

 

دانشیار

رزومه

دکتر آذین آیت الهی

 

متخصص پوست

 

استادیار

رزومه

دکتر اعظم فتاحی

 

متخصص قارچ شناسی

 

استادیار

رزومه

دکتر سید ابراهیم اسکندری

متخصص انگل شناسی

 

استادیار

رزومه

دکتر حامد حسینی

 

متخصص اپیدمولوژی

  

 

رزومه