پیام ویدیویی دکتر جان هریس به مناسبت روز جهانی ویتیلیگو

 

برگزاری مراسم روز جهانی ویتیلیگو درتاریخ  4تیر 98 برابربا 25 ژوئن 2019 میلادی

درمرکز آموزش وپژوهش بیماریهای پوست وجذام برگزار گردید .این روز ازسوی بنیاد پژوهش ویتیلگو اعلام گردیده است ، هرساله درنقاط مختلف دنیا گرامی داشته می شود . هدف از اعلام این روز تاکید بر اهمیت این بیماری از نظر شیوع ونیز تاثیر زیادی بر کیفیت زندگی بیماران می گذارد و هماهنگ کردن پژوهشهایی که در سراسر جهان صورت می گیرد است تا بتوان با فعالیت های متمرکز در مراکز مختلف دنیا نهایتا به درمان موفق ودائمی برای آن دست یابیم .

در این سمینار پس از خوش آمد گویی توسط آقای دکتر دولتی بینانگذار ورئیس افتخاری مرکز ، آقای دکتر فیروز رئیس مرکز به نمایندگی از آقای پروفسور لوتی رئیس هیات مدیره بنیاد پژوهش ویتیلیگو به حضار خوشامد گفت واهداف از اعلام این روز وبرگزاری این سمینار را بیان کرد . سپس پیام آقای دکتر هریس مدیر گروه پوست ورئیس کلینیک وآزمایشگاه ویتیلیگو دانشگاه ماسا چوست پخش گردید . درادامه برنامه آقای دکتر حیدری سراج به بیان علائم بالینی وپاتوژنز  بیماری پرداخت وآقای دکتر نصیری کاشانی درمان های دارویی ویتیلیگو را معرفی نمود . سپس خانم دکتر رنجبر از شرکت دارویی نانوالوند به معرفی محصول جدید این شرکت (قرص توفاسیتینیب 5 میلی گرم بانام تجاری Rhofanib  ) پرداخت . سپس دکتر موسوی و دکتر آیت اللهی درمان های غیر دارویی ویتیلیگورا معرفی نموده وسپس تجربیات این مرکز دردرمان بیماری با روشهای  مختلف پیوند ملانوسیت – کراتینوسیت را ارائه دادند . این مراسم با پرسش وپاسخ وبحث جمعی شرکت کنندگان خاتمه یافت .

Vitiligo_13
Shopping Basket