برگزاری اولین سمپوزیوم مایستوما در تاریخ ۲۶ تیرماه ۹۸
این سمپوزیوم جهت بررسی گستردگی این بیماری در ایران و ترسیم اهداف جهت کنترل بیماری در کشور با همکاری وزارت بهداشت برگزار خواهد شد

سمپوزیوم مایستوما در ایران 26 تیرماه 1398

زمان

موضوع

8:20 -8

ثبت نام

8:30 -8:20

سرود جمهوری اسلامی ایران  – تلاوت قران

8:30-8:45

خیرمقدم و بررسی اهداف سمپوزیوم

دکتر یحیی دولتی ،دکتر محمد مهدی گویا، دکتر محمود نبوی، دکتر علیرضا فیروز

8:45-8:55

ثبت کشوری مایستوما

دکتر اعظم فتاحی

9:20- 8:55

اپیدمیولوژی مایستوما در جهان و ایران

دکتر اعظم فتاحی: اپیدمیولوژی مایستوما در جهان

دکتر علی زارعی محمود آبادی : اپیدمیولوژی مایستوما در ایران

 

9:20-9:30

علایم بالینی مایستوما

 دکتر زهرا بیگم موسوی

9:30-10:15

تشخیص مایستوما

دکتر سیدجمال هاشمی، دکتر اعظم فتاحی، دکتر کامبیز کامیاب، دکتر وحیده سادات اظهری

10:15-10:45

استراحت و پذیرایی

10:45-11

درمان مایستوما

دکتر آذین آیت اللهی

11-12

بررسی موارد مایستوما در ایران

دکتر رضا یعقوبی: گزارش موارد بالینی مایستوما در ایران

دکتر عبدالمجید فتی: مایستوما طی چهار دهه گذشته در مشهد، شمال شرق ایران

دکتر عبدالحسن کاظمیان: جنبه های اخلاق زیست پزشکی مایستوما

12-12:30

پرسش و پاسخtest-

12:30-13:30

نهار و نماز

13:30-14:30

کارگاه آموزشی مایستوما

 استاد محسن گرامی شعار، دکتر سید ابراهیم اسکندری، سرکار خانم اکرم میر امین محمدی

14-15:30

اختتامیه و بررسی اهداف آینده

محل برگزاری: سالن کنفرانس استاد دولتی، مرکز آموزش و پژوهش بیماریهای پوست و جذام، خیابان طالقانی، نبش شهید  نادری

Shopping Basket