سخنرانی پروفسور آبهای ساتوسکار رییس دپارتمان پاتولوژی و میکروبیولوژی مرکز پزشکی وکسنر دانشگاه اوهایو امریکا در تاریخ ۲۶ مرداد ۱۳۹۸ در حضور جمع کثیری از استاتید و دانشجویان در مرکز اموزش و پژوهش بیماریهای پوست و جذام برگزار شد. در این سخنرانی دکتر گویا رییس مرکز مدیریت بیماریهای واگیردار وزارت بهداشت نیز حضور داشتند.پروفسور ساتوسکار در ارتباط با درمانهای جدید در سالک و همچنین واکسیناسیون علیه سالک سخنرانی کردند.

Shopping Basket