دکتر عزیز قهاری استاد دانشگاه بریتیش کلمبیا در تاریخ ۱۳ آذر ۹۸ در مرکز تحقیقات پوست و جذام در زمینه اصول تجاری سازی ایده های محصول محور در کانادا سخنرانی داشتند. طی این سخنرانی که با استقبال جمعی از اساتید و دستیاران دانشگاه ع پ تهران و مدیران شرگتهای دانش بنیان تشکیل شد ، دکتر قهاری در خصوص تجاری سازی سه ایده ترمیم زخم و تجربیات گروه تحقیق خودشان در مذاکره با شرکتهای دارویی و نقش دفتر ثبت اختراعات دانشگاه بریتیش کلمبیا صحبت نمودند.

در انتها ایشان به همراه رییس مرکز بازدیدی از فضاهای آزمایشگاهی مرکز پوست و جذام انجام دادند

 

Shopping Basket