در طی کنگره مشترک مبتنی بر شواهد و سالیانه رازی ششمین جایزه دکتر دولتی در طی مراسمی به خانم دکتر سیده زینب عظیمی با حضور استاد دولتی و استاد فیروز اهدا شد

Shopping Basket